Vaststelling bestemmingsplan ‘Muntendam - Heemtuin’

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Menterwolde. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Muntendam
  2. stcrt-2017-71987
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2017

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 30 november 2017 het bestemmingsplan ‘Muntendam - Heemtuin’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Tevens heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen.AchtergrondHet vastgestelde bestemmingsplan heeft betrekking op de Heemtuin, gelegen aan de Nieuweweg te Muntendam. Het bestemmingsplan maakt de verdere ontwikkeling van de Heemtuin mogelijk rond de thema’s: duurzaamheid, groen, re-integratie & zorg, rust & ruimte en horeca. De bestaande situatie wordt geactualiseerd en er wordt ruimte geboden voor nieuwe ontwikkelingen die passen binnen de hiervoor genoemde thema’s. Er vindt vervangende nieuwbouw op het terrein plaats ter plekke van de dagbestedingsruimte. Deze ruimte voldoet niet meer. Verder wordt het bezoekerscentrum intern vernieuwd en wordt de horecavoorziening aangepast tot een reguliere horeca functie. Voorwaarde hierbij is wel dat de horeca blijft behoren bij de maatschappelijke voorziening. Daarnaast is in het nieuwe bestemmingsplan een regeling opgenomen voor evenementen. Tevens biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid om de bestaande parkeerplaats te vergroten. Bestemmingsplan inzienVanaf 14 december 2017 kunt u het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis te Muntendam. Digitaal kunt u het bestemmingsplan raadplegen op onze website www.menterwolde.nl, onder het kopje Plannen & beleid / Bestemmingsplannen in procedure. Op deze website vindt u tevens een link naar het plan op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en een link waar de bronbestanden beschikbaar zijn. Reageren op het plan (instellen beroep)Vanaf 14 december 2017 tot en met 24 januari 2018 kan tegen het bestemmingsplan ‘Muntendam – Heemtuin’ beroep ingesteld worden door:•belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;Het beroepschrift kunt u sturen naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In een beroepschrift moet u in ieder geval vermelden; uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen u beroep aantekent, zo mogelijk een kopie van het besluit en de redenen waarom u beroep instelt. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure. Voorlopige voorzieningHet instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 25 januari 2018. Om de werking van het bestemmingsplan (van het onderdeel waartegen u beroep instelt), te schorsen kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de genoemde afdeling. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet u het spoedeisende belang aangeven. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Meer informatieVoor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L. Leewering van het team ruimtelijke ontwikkeling, telefoonnummer: (0598) 654 704.Muntendam, 13 december 2017Burgemeester en wethouders van Menterwolde

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitmuntendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen