Nabij Tussenklappen Oostzijde 1 Muntendam, Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) 19521341510

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Midden-Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Muntendam
  2. gmb-2024-218478
  • Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2024

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te hebben verleend, en te hebben verzonden aan de vergunninghouder:Voor : Het restaureren van een brug (rijksmonument), 15 mei 2024Locatie : Een locatie nabij Tussenklappen Oostzijde 1 Muntendam, kadastraal bekend gemeente Muntendam, sectie A nummers 1606 en 1608 en sectie E nummer 264.Activiteiten : Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo); Het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument (artikel 2.1, lid 1, onder f Wabo).Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen. De beschikking is daarmee niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.InzageDe omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken kunnen vanaf 30 mei 2024 tot en met 10 juli 1024 door eenieder ingezien worden bij de receptie van het gemeentehuis.Beroep en voorlopige voorzieningTegen de beschikking kan beroep worden ingesteld. Beroep moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging van het besluit worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.Na afloop van de beroepstermijn treedt de omgevingsvergunning in werking. Om inwerkingtreding te voorkomen kunt u de rechter tijdens de beroepstermijn schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter van de rechtbank treft een voorlopige voorziening als die, gelet op de betrokken belangen, nodig is. U kunt uw verzoek richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Zowel voor het verzoek om voorlopige voorziening als voor het beroep moet griffierecht worden betaald. U kunt het beroepschrift en het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op https://mijn.rechtspraak.nl/keuze voor de precieze voorwaarden. InformatieVoor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand, (0598) 373737.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitmuntendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen