Tijdelijke verkeersmaatregelKerkstraat te Muntendam

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Menterwolde. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Muntendam
  2. stcrt-2016-39172
  • Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2016

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde:GrondslagenOp grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod ontstaat of wordt gewijzigd.Overwegingen ten aanzien van het besluitDoor CBS De Wegwijzer, Middenweg 1 te Muntendam, is op 11 juli 2016 een verzoek ingediend om een gedeelte van de Kerkstraat te Muntrendam, vanaf het Dokter Maarsinghplein tot aan de afsluiting nabij de Baptisten kerk, af te sluiten voor verkeer in verband met een ANWB Streetwise project op woensdag 7 september 2016 van 07.30 uur tot 12.00 uur.Op grond van het bepaalde in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer kan het bevoegd gezag onder bepaalde omstandigheden tijdelijke verkeerstekens plaatsen of tijdelijke maatregelen uitvoeren. Indien de tijdelijke plaatsing of de tijdelijke maatregel van kortere duur is dan vier maanden, behoeft geen verkeersbesluit te worden genomen.Onder de gegeven omstandigheden wordt dit thans wel nodig geacht.MotiveringUit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van deelnemers en begeleiders en toeschouwers, is het gewenst om tijdens de activiteiten van het project Streetwise van de ANWB een gedeelte van de weg Kerkstraat te Muntendam af te sluiten voor het verkeer. De weg wordt afgesloten door het plaatsen van rood-wit geblokte hekwerken met het bord C01 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee). Gelet op het besluit van 16 december 1999, nr. 15/11, van de raad van de gemeente Menterwolde, waarbij het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in hoofdstuk 2 van het BABW aan ons college is overgedragen; BESLUITEN:1.Een gedeelte van de weg Kerkstraat te Muntendam, vanaf het Dokter Maarsinghplein tot aan de afsluiting nabij de Baptisten kerk, af te sluiten voor alle verkeer, met uitzondering van voetgangers, op woensdag 7 september 2016 van 07.30 u. tot 12.00 uur. Het betreffende weggedeelte wordt afgesloten door rood-wit geblokte hekwerken voorzien van het bord C01, gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.Muntendam, 18 juli 2016Burgemeester en wethouders van Menterwoldenamens dezen,A.WoldendorpHoofd afdeling Beleid en SamenlevingBezwaarOp grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnenzes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde, Postbus 2, 9649 ZG te Muntendam.Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:a.de naam en adres van de indiener;b.de dagtekening;c.een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;d.de gronden van het bezwaar.Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.VoorlopigevoorzieningIndien u als belanghebbende bezwaar hebt gemaakt is – indien onverwijlde spoed dat vereist – het eveneens mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Tevens moet het spoedeisende belang worden aangegeven.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitmuntendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen