Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kindcentrum Muntendam

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Midden-Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Muntendam
  2. 51228dcefd426c68aef3ea4a701f7e74
  • Onderwerp: bestemmingsplan
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat de gemeenteraad op 4 juni 2024 het bestemmingsplan Kindcentrum Muntendam gewijzigd heeft vastgesteld.   Inhoud van het plan OBS Menterhorn en CBS de Parel in Muntendam zijn aan vervanging toe. Voor het nieuwe kindcentrum inclusief kinderopvang is gekozen voor de plek van de voormalige sporthal “de Ruitershorn” aan de Helder Camaraweg. Dit perceel heeft nu nog de bestemming Sport. Het perceel waar de huidige school op staat, wordt ook onderdeel van het nieuwe kindcentrum. Het kindcentrum past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om het mogelijk te kunnen maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig.   Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn de volgende wijzigingen aangebracht: •In de regels is aan artikel 3.2.1 sub d als laatste zinsdeel toegevoegd “tenzij door middel van akoestisch onderzoek kan worden aangetoond dat wordt voldaan aan de grenswaarden van het Bouwbesluit”. Als gevolg hiervan kunnen in de fase van de bouwvergunning naar aanleiding van nader akoestisch onderzoek (en als uit dat onderzoek blijkt dat het mogelijk is) bijvoorbeeld gevelopeningen in het gebouw gerealiseerd worden binnen die geluidscontouren; •Enkele geluidscontouren (functieaanduiding ‘speelvoorziening uitgesloten’) zijn op de verbeelding aangepast zodat deze ten opzichte van alle gebouwde en nog te bouwen woningen een afstand van 30 meter aanhouden.   Het plan inzien Het bestemmingsplan Kindcentrum Muntendam met bijbehorende stukken en het raadsbesluit kunt u inzien van donderdag 27 juni 2024 tot en met donderdag 8 augustus 2024. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bpmtdkcmuntendam-va01, en op www.midden-groningen.nl/bestemmingsplannen. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Huis van Cultuur en Bestuur (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand). Dit kan tijdens de openingstijden.   Reageren op het plan (in stellen beroep ) Van 27 juni 2024 tot en met 8 augustus 2024 kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.   In beroep gaan heeft geen schorsende werking, waardoor het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.   U kunt uw beroepschrift en uw verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Dat kan via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) noodzakelijk.   Informatie Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitmuntendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen