Bestemmingsplan Muntendam – gewijzigde vaststelling, Menterwolde

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Menterwolde. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Muntendam
  2. stcrt-2013-24194
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 juli 2013 het bestemmingsplan Muntendam gewijzigd heeft vastgesteld. Het plan heeft betrekking op nagenoeg het gehele komgebied van het dorp, inclusief het lint Tussenklappen en het Egypteneind. Het gebied van de Heemtuin en het natuurgebied Tussen de Venen alsmede Polder De Wiede vallen eveneens binnen het plangebied. Het plan regelt de planologische situatie en biedt (kleinschalige) perceelsgebonden ontwikkelingsmogelijkheden. Incidentele (vervangende) woningbouw is eveneens in dit bestemmingsplan meegenomen. Aanleiding is de actualisering van de bestaande verouderde plannen, de Dorpsvisie Muntendam en de verplichting vanuit de Wet ruimtelijke ordening. Voor een exact overzicht van de begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar www.menterwolde.nl Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is een aantal wijzigingen in het vastgestelde plan doorgevoerd. De wijzigingen (n.a.v. de ingediende zienswijzen) hebben zowel betrekking op de verbeelding als de regels. De wijzigingen zijn opgenomen in de bij het raadsbesluit behorende “Zienswijzennota bestemmingsplan Muntendam – juni 2013”. Verder is ambtshalve de aangepaste geluidzone van het facetbestemmingsplan geluidzone industrie bedrijventerrein Duurkenakker als wijziging in het vastgestelde bestemmingsplan opgenomen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag, 29 augustus 2013 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis te Muntendam. Digitaal is het bestemmingsplan te raadplegen op www.menterwolde.nl. Op deze website vindt u een link naar het plan op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl, waar de interactieve verbeelding van het bestemmingsplan rechtstreeks te raadplegen is en een link waar de bronbestanden beschikbaar zijn. Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kunt u gedurende de termijn van ter inzage ligging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door: • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt; • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken; • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Menterwolde bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 te 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na het aflopen van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en Beheer, tel. (0598) 658881 of 654704.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitmuntendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen