Vaststelling van de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting die de gevels van de saneringsobjecten in Veendam en de overige geluidsgevoelige objecten in Muntendam, vanwege de spoorweg ‘Traject 70’ mogen ondervinden, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Muntendam
  2. stcrt-2015-10457
  • Onderwerp: Natuur en milieu | GeluidVerkeer | Spoor
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2015

 

Omschrijving:

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 25 maart 2011, kenmerk BSV 2011040252, met toepassing van artikel 4.7 en artikel 4.23, van het Besluit geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van de saneringsobjecten gelegen aan de wegen ‘Molenstreek, Parallelweg, Sarsastraat’ te Veendam, gemeente Veendam, en de overige geluidsgevoelige objecten gelegen aan de weg ‘Duurkenakker’ te Muntendam, gemeente Menterwolde, vanwege de spoorweg ‘Traject 70’ mogen ondervinden. Met toepassing van artikel 4.7 en artikel 4.23 van het Besluit geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de spoorweg ‘Traject 70’, binnen de betrokken woningen. Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van vrijdag 17 april 2015 gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij: – het Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden), gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487450). Tot het besluit behoren twee lijsten van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting. Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan: De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai Postbus 97 3440 AB WOERDEN Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitmuntendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen