Tijdelijke verkeersmaatregel Kerkstraat, J. Bakkerstraat, Zuiderstraat en Middenweg te Muntendam

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Menterwolde. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Muntendam
  2. stcrt-2015-9353
  • Onderwerp: Bestuur | Gemeenten
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2015

 

Omschrijving:

1. Een gedeelte van de volgende wegen af te sluiten voor alle verkeer: - Kerkstraat, gelegen tussen de Jan Bakkerstraat en de Middenweg; - Middenweg, gelegen tussen de Zuiderstraat en de Kerkstraat; - Zuiderstraat, gelegen tussen de Jan Bakkerstraat en de Middenweg; Daarnaast de Jan Bakkerstraat (geheel) af te sluiten voor alle verkeer, met uitzondering van voetgangers, op vrijdag 12 juni 2015. Dit middels het plaatsen van hekwerken voorzien van bord C01, gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Daarnaast bebording te plaatsen ter regeling van het verkeer. Bovengenoemd parcours af te sluiten tussen 16.30 uur en 22.00 uur, conform bijgevoegde situatie. Muntendam, 23 maart 2015 Burgemeester en wethouders van Menterwolde namens dezen, A.Thuss, A. Hoofd afdeling Beleid Bezwaar Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde, Postbus 2, 9649 ZG te Muntendam. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: a. de naam en adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Voorlopige voorziening Indien u als belanghebbende bezwaar hebt gemaakt is – indien onverwijlde spoed dat vereist – het eveneens mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Tevens moet het spoedeisende belang worden aangegeven.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitmuntendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen