Vaststelling wijzigingsplan Muntendam, Tussenklappen Westzijde 30

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Midden-Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Muntendam
  2. gmb-2019-299228
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2019

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat zij op 3 december 2020 het wijzigingsplan Muntendam, Tussenklappen Westzijde 30 hebben vastgesteld.Inhoud van het planHet plan maakt de realisatie mogelijk van een kleinschalige windturbine en een bedrijfsgebouw. Hiervoor wordt het bouwvlak van het agrarisch bedrijf aangepast. De ashoogte van de windturbine is 15 meter.Het plan inzienHet wijzigingsplan kunt u inzien van donderdag 12 december 2019 tot en met donderdag 22 januari 2020. Tijdens deze periode is het wijzigingsplan te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.wpmtdtussenkw30-va01, en op www.midden-groningen.nl, onder het kopje Thema’s > Plannen en projecten > Bestemmingsplannen > Muntendam. Een papieren versie van het wijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand).Reageren op het plan (instellen beroep)Tijdens de beroepstermijn (die eindigt zes weken ná de dag waarop het wijzigingsplan ter inzage is gelegd) kan beroep worden ingesteld door:- belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp wijzigingsplan;- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan hebben ingediend;- belanghebbenden die bezwaren hebben tegen de wijzigingen die in het vastgestelde wijzigingsplan zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan.Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.In beroep gaan heeft geen schorsende werking. Het wijzigingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.InformatieHeeft u nog vragen, neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0598) 37 37 37.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitmuntendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen