Tussenklappen Westzijde 11-12a Muntendam Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Z2018-00004797

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Midden-Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Muntendam
  2. gmb-2018-115579
  • Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2018

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend dat zij een beslissing hebben genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het veranderen van een pluimveebedrijf aan de Tussenklappen Westzijde 11-12A, 9649 EB te Muntendam.De beoogde activiteit (het uitbreiden met 7.800 stuks vleeskuikenouderdieren binnen de bestaande pluimveestallen) staat vermeld in bijlage D, categorie 14 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D, categorie 14 niet wordt overschreden, geldt de vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling, die ten behoeve van deze verandering is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling. TerinzageleggingHet besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 6 juni tot 18 juli 2018 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Midden-Groningen, locatie Hoogezand, Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand. VervolgprocedureEen vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen, zoals de procedure voor een bestemmingsplan of omgevingsvergunning, activiteit milieu. Voor informatie over deze beslissing kan contact worden opgenomen met de gemeente Midden-Groningen via het telefoonnummer 0598 373737.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitmuntendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen