Kennisgeving beoordeling m.e.r. plicht uitbreiding pluimveebedrijf in Muntendam

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Menterwolde. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Muntendam
  2. gmb-2016-52992
  • Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2016

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde maken bekend dat zij op grond van artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, hebben besloten dat bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van: J.A. Van der Veen Pluimveebedrijf C.V., Tussenklappen WZ28, 9649 EC in Muntendam, geen milieueffectrapport (mer) hoeft te doen. Er wordt een Omgevingsvergunning gevraagd voor het ombouwen en uitbreiden naar opfokhennen conform de biologische productiewijze. Voor zowel de bestaande als de nieuw te bouwen opfokhennenstal wordt gekozen voor een huisvestingssysteem, die voldoet aan de eisen voor het houden van opfokhennen op biologische wijze. Door de bouw van de nieuwe stal en de wijziging van het huisvestingssysteem in de bestaande stal, is op grond van Wabo een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu vereist. Op grond van categorie D14 van het Besluit m.e.r. is er sprake van een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit. Terinzage Het besluit en bijbehorende stukken (nummer 2016-0041) liggen ter inzage van 28 april t/m 8 juni 2016, maandag t/m donderdag van 08.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 12.00 in het gemeentehuis bij het KCC. Bezwaar en beroep Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Belanghebbenden die geen bezwaar of beroep tegen dit voorbereidingsbesluit in kunnen stellen, kunnen hun bezwaren tegen dit beluit kenbaar maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures zoals die open staan in het kader van de nog uit te voeren procedure ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht –omgevingsvergunning voor de activiteit milieu- ten behoeve waarvan het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitmuntendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen