Ontwerpbestemmingsplan Muntendam ter inzage, Menterwolde

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Menterwolde. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Muntendam
  2. stcrt-2013-8112
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

Burgemeester en Wethouders maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Muntendam is opgesteld. Dit plan biedt een geheel geactualiseerde planologische regeling voor nagenoeg het gehele dorp Muntendam. Voor een exact overzicht van de begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar www.menterwolde.nl. Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding. Het voorontwerp heeft betrekking op nagenoeg het gehele komgebied van het dorp, inclusief het lint Tussenklappen en het Egypteneind. Het gebied van de Heemtuin en het natuurgebied Tussen de Venen alsmede Polder De Wiede vallen ook binnen het plangebied. Het voorontwerp regelt de planologische situatie en biedt (kleinschalige) perceelsgebonden ontwikkelingsmogelijkheden. Incidentele (vervangende) woningbouw is eveneens in dit bestemmingsplan meegenomen. Aanleiding is de actualisering van de bestaande verouderde plannen, de Dorpsvisie Muntendam en de verplichting vanuit de Wet ruimtelijke ordening. Het voorontwerp van dit plan is eerder onderwerp geweest van een inspraakprocedure. Sommige reacties hebben geleid tot wijzigingen in het ontwerpplan. Ook hebben enkele reacties in het kader van het vooroverleg omtrent het voorontwerp geleid tot enkele wijzigingen ten opzichte van het plan zoals dat in het kader van de inspraak ter visie heeft gelegen. Verder is er ambtshalve een aantal aanpassingen doorgevoerd. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 28 maart 2013 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis (kamer 203) te Muntendam. Ook kunt u de stukken digitaal raadplegen op www.menterwolde.nl. Op die website vindt u ook een verwijzing naar de landelijke website voor het raadplegen van ruimtelijke plannen en een locatie waar de bronbestanden raadpleegbaar zijn. Tot en met 8 mei 2013 kan iedereen een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Menterwolde, Postbus 2 te 9649 ZG Muntendam. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken. Daarvoor kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en Beheer, de heer R. Hazekamp, tel. (0598) 658881 of mevrouw L. Leewering, tel. (0598) 654704. Ook voor vragen over dit plan kunt u bij hen terecht. De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming door de gemeenteraad.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitmuntendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen