Vooraankondiging en inspraak voorontwerp bestemmingsplan Muntendam, Menterwolde

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Menterwolde. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Muntendam
  2. stcrt-2012-25447
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2012

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde maken conform artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend, dat zij een voorontwerp bestemmingsplan hebben opgesteld voor nagenoeg het gehele dorp Muntendam. Het voorontwerp heeft betrekking op nagenoeg het gehele komgebied van het dorp, inclusief het lint Tussenklappen en het Egypteneind. Het gebied van de Heemtuin en het natuurgebied Tussen de Venen en Polder De Wiede vallen ook binnen het plangebied. Voor een exact overzicht van de begrenzing van het plangebied kijk op www.menterwolde.nl. Het voorontwerp regelt de planologische situatie en biedt (kleinschalige) perceelsgebonden ontwikkelingsmogelijkheden. Incidentele (vervangende) woningbouw is ook in dit bestemmingsplan meegenomen. Aanleiding is de actualisering van de bestaande verouderde plannen, de Dorpsvisie Muntendam en de verplichting vanuit de Wet ruimtelijke ordening. Met ingang van maandag, 10 december 2012 ligt het voorontwerp gedurende een termijn van 8 weken (i.v.m. de komende feestdagen) tijdens openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis in Muntendam (kamer 203). Het voorontwerp is ook digitaal te raadplegen op www.menterwolde.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast wordt er op dinsdag, 18 december 2012 over het voorontwerp een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis gehouden. Deze bijeenkomst duurt van 16.00 tot 19.00 uur. Tijdens deze (informele) bijeenkomst kunt u kennisnemen van het voorontwerp en vragen stellen. Belanghebbenden kunnen binnen de termijn van 8 weken schriftelijk of mondeling inspraakreacties naar voren brengen. Schriftelijke inspraakreacties kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Menterwolde, Postbus 2, 9649 ZG Muntendam of via e-mail info@menterwolde.nl. Voor een mondelinge reactie en voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met het bureau Ruimte, de heer R. Hazekamp, tel. (0598) 658881 of mevrouw L. Leewering, tel. (0598) 654704. Het voorontwerp wordt tevens voor overleg ex artikel 3.1.1. Bro toegezonden aan de provincie, waterschap en andere maatschappelijke organisaties. Ook deze partijen kunnen een reactie geven op het plan. De tijdens de inspraakronde ingediende reacties en de overlegresultaten worden betrokken bij de besluitvorming over de definitieve inhoud van het bestemmingsplan.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitmuntendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen