Middenweg 100 Muntendam, Besluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Z2019-00006310

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Midden-Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Muntendam
  2. gmb-2020-69098
  • Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2020

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te hebben verleend, en te hebben verzonden aan:Middenweg 100, 9649 HX Muntendam. Stichting Cosis voor verschaffen van dagverblijf aan meer dan 10 personen onder de 12 jaar, het verschaffen van dagverblijf aan meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap en het bieden van verblijf aan meer dan 50 personen, 12 maart 2020InzageHet besluit en bijbehorende stukken liggen van 19 maart 2020 tot en met 29 april 2020 ter inzage bij: Het gemeentehuis van Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603AC HoogezandBeroep en voorlopige voorzieningBeroep moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging van het besluit worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als onverwijlde spoed dat vereist, ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. InwerkingtredingDe omgevingsvergunning treedt 6 weken na aanvang van deze publicatie in werking, tenzij voor deze datum een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat op dit verzoek is beslist.InformatieVoor nadere informatie kunt u contact opnemen met Gemeente Midden-Groningen, telefoonnummer 0598 37 37 37.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitmuntendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen