Nabij Tussenklappen Oostzijde 1 Muntendam, Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) 19521341510

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Midden-Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Muntendam
  2. 6dd9850ae62ef83c971a6f959ac17a48
  • Onderwerp: bouwvergunning
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), aan:   Voor : Het restaureren van een brug (rijksmonument). Locatie : Een locatie nabij Tussenklappen Oostzijde 1 Muntendam, kadastraal bekend gemeente Muntendam, sectie A nummers 1606 en 1608 en sectie E nummer 264. Activiteiten : Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo); Het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument (artikel 2.1, lid 1, onder f Wabo). 20 maart 2024   Inzage Dit betekent dat wij een ontwerpbesluit ter inzage moeten leggen. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 28 maart 2024 tot en met 10 mei 2024 ter inzage op het gemeentehuis Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand. Zienswijzen Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze kun u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen, postbus 75, 9600 AB Hoogezand. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken de gemeente Midden-Groningen, telefoonnummer 0598 37 37 37. Beroep Een beroepschrift tegen de definitieve omgevingsvergunning kunt u te zijner tijd alleen indienen als u belanghebbende bent in de zin van artikel 1:2, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht en zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit-omgevingsvergunning of u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Informatie Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Gemeente Midden-Groningen, telefoonnummer 0598 37 37 37.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitmuntendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen